Srpska sve bliža osnivanju Zavoda za socijalnu zaštitu

18
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Vlada Republike Srpske planira da u ovoj godini definiše model za izradu socijalne karte, ali i da sprovede procedure koje su neophodne za osnivanje Zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srpske, koji bi se iskuljučivo bavio problemima i mjerama za unapređenje socijalne zaštite.

Navedeno je to u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020.-2022. godine, gdje još stoji i da će u ovoj godini biti vršeno i praćenje reorganizacije Javne ustanove Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske, što su i ključne mjere koje Vlada RS polanira da provede u tom srednjoročnom periodu u oblasti socijalne zaštite.

Kako je istaknuto, osnivanje Zavoda za socijalnu zaštitu ima za cilj da taj zavod prati i proučava socijalne pojave i probleme, izrađuje analize i izvještaje o stanju u oblasti socijalne zaštite i predlaže mjere za unapređenje socijalne zaštite.

Takođe, zadatak tog zavoda će biti i da razvija standarde, kriterijume i normative za obavljanje stručnih poslova u oblasti socijalne zaštite, obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj, praćenje i osiguranje kvaliteta rada zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Između ostalog, Zavod za socijalnu zaštitu će imati zadatak i da unapređuje baze podataka od značaja za sistem socijalne zaštite, sprovodi istraživanja u oblasti socijalne zaštite, ali i da inicira, učestvuje i organizuje naučne i stručne skupove.

Što se tiče sljedeće godine, Vlada Republike Srpske planira da bude usvojen Zakon o socijalnoj karti. Tim zakonom bi bila uspostavljena baza socijalno-ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica, način objedinjavanja, sadržina, korišćenje i čuvanje podataka, formiranje i prosljeđivanje notifikacija sa drugim informacionim sistemima.

Cilj uspostavljanja baze je stvaranje jedinstvene evidencije u oblasti socijalne zaštite i uspostavljanje mehanizama za sprovođenje racionalne i efikasne socijalne zaštite zasnovane na podacima o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca i porodice u kojoj živi.

– S obzirom na to da je riječ o kompleksnoj oblasti, koja je ujedno i socijalno osjetljiva, neophodna je stručna, detaljna i pažljiva analiza stanja. Takođe, rizik i prepreke predstavlja i tačnost podataka dobijenih od jedinica lokalne samouprave i nedostatak sredstava neophodnih za osnivanje i rad Zavoda za socijalnu zaštitu – stoji u analizi glavnih prepreka za ove planirane aktivnosti.

Iz Vlade Republike Srpske dodaju da je Akcionim planom za realizaciju Programa rada Vlade Republike Srpske za period 2019–2022. godine predviđena aktivnost sveobuhvatnog mapiranja svih socijalnih davanja u Republici Srpskoj, koja se dodjeljuju na svim nivoima vlasti. S ciljem realizacije ove aktivnosti, imenovana je Radna grupa za realizaciju mjere koja se aktivno sastaje i dogovoreni su naredni koraci kako bi aktivnost bila finalizirana u što skorijem periodu.

Od svih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj traženo je da se navedu sva socijalna davanja jedinica lokalne samouprave za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine, nakon čega će podaci biti analizirani. Socijalna davanja su definisana Zakonom o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu kojim se uređuju opšta pravila i principi za utvrđivanje prava na gotovinske naknade pojedincima na teret jedinica lokalne samouprave. Identifikovana su davanja sa nivoa Republike, odnosno pravni okvir i iznosi. Svi dobijeni podaci biće sublimirani i definisani kao Informacija prema Vladi Republike Srpske.

– U proteklom periodu značajno su unaprijeđena zakonska rješenja u oblasti socijalne, porodične i dječje zaštite kroz Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o dječjoj zaštiti, a to svakako doprinosi realizaciji mjera ekonomskih reformi“, istaknuto je u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022.