Vlada: Kompletno zdravstvo do 2023. u sistemu trezorskog poslovanja

19
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Strateško opredjeljenje Vlade Republike Srpske je da se u narednom periodu izvrši uvođenje javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja u trezorski sistem poslovanja, a što bi trebalo da bude završeno do 2023. godine, stoji u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2020. godina.

Kako je navedeno, da bi se ta aktivnost realizovala, potrebno je ispuniti definisati i sprovesti mjere koje će zaustaviti dalji rast neizmirenih obaveza u svakoj zdravstvenoj ustanovi pojedinačno, ali i definisati model za izmirenje neizmirenih obaveza svake zdravstvene ustanove pojedinačno, kako se problem neizmirenih obaveza ne bi prenio na budžete opština i gradova ili budžet Republike Srpske.

Prema njihovim riječima, jedna od ključnih reformi u narednom periodu je reforma zdravstvenog sistema. Reforma zdravstvenog sistema u narednom periodu od 2020. do 2022. godine trebalo bi da obuhvati sedam mjera. Te mjere se odnose na praćenje i kontinuirano izmirenje obaveza javnih zdravstvenih ustanova, osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, zaustavljanje trenda povećanja ukupnih obaveza u zdravstvenom sistemu, smanjenje mogućnosti zloupotrebe prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja, a planirano je i osmišljavanje i primjena novih modela za finansiranje zdravstvenog sistema, osiguranje da se raspoloživa sredstva koriste na efikasniji način, te prilagođavaje organizacije i poslovanje Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kako bi se na taj način podržala realizacija akcionog plana i ostalih mjera.

U Programu ekonomskih reformi planirano je da se, između ostalog, u 2020. godini definišu modeli za izmirenje neizmirenih obaveza u zdravstvenom sistemu, pripremi plan izmirenja obaveza, uspostave mehanizmi za osiguranje namjenskog korišćenja sredstava koja budu uložena za izmirivanje pojedinih vrsta obaveza, ali i da se pripreme i uvedu odabrane javne zdravstvene ustanove i jedinice lokalne samouprave na trezorsko poslovanje u 2021. godini.

Takođe, planirano je i razmatranje mogućnosti samostalnim preduzetnicima da bez prepreka koriste prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja (bolovanje), da se povećaju kontrole korišćenja bolovanja, izvrši normiranje mreže zdravstvenog sistema Republike Srpske na osnovu zdravstvenih potreba stanovništva.

– S ciljem sprečavanja zloupotreba i negativnih trendova u vezi sa odsustvom zbog bolovanja, nadležna Komisija za ocjenu sposobnosti radnika za rad biće stavljena pod direktnu kontrolu ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske – navodi se između ostalog u ovom dokumentu.

Kada je u pitanju 2021. godina, navedeno je da su planirane aktivnosti na izradi realnih finansijskih planova i planova finansijske stabilizacije javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonskim okvirom kojim se uređuje zdravstveni sistem donesenim u 2020. godini. Takođe, planirano je i da se utvrdi cijena svih pojedinačnih usluga u zdravstvenom sistemu, te ojačaju kapaciteti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za praćenje i analizu finansijskog poslovanja JZU i FZO.

– Planirano je i da se iznađu novi modeli finansiranja zdravstvenog sistema – povećajući sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovništva, te definiše više „paketa“ zdravstvene zaštite i pored toga, u upravljanje zdravstvenim sistemom i zdravstvenim ustanovama uključiti osobe sa menadžerskim kompetencijama, iskustvima i vještinama. Takođe, potrebno je i pripremiti odabrane ustanove i jedinice lokalne samouprave za prelazak na trezorsko poslovanje u 2022. godini, te uvođenje trezorskog sistema u odabrane javne zdravstvene ustanove – stoji u Programu ekonomskih reformi.

Što se tiče 2022. godine, u ovom programu stoji da je u toj godini planirano da se preostale ustanove, jedinice lokalne samouprave i Fond zdravstvenog osiguranja pripreme za prelazak na trezorsko poslovanje u 2023. godini, kao i da se završi proces uvođenja preostalih javnih zdravstvenih ustanova u trezorsko poslovanje.

Podsjećamo da je Vlada Republike Srpske u martu prošle godine donijela Akcioni plan za osiguranje održivosti zdravstvenog sistema Republike Srpske, čime je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite preduzelo konkretne korake s ciljem ubrzavanja analiza i sprovođenja potrebnih mjera, koje će zdravstveni sistem učiniti održivim.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite izradilo je dokument Definisanje jasne odgovornosti svih aktera zdravstvenog sistema, te izvršilo detaljnu analizu obaveza javnih zdravstvenih ustanova Republike Srpske i Javne ustanove Fond zdravstvenog osiguranja, sa stanjem 31. decembra 2018. godine. Kao rezultat analize, Vladi Srpske je predložena na usvajanje Informacija o stanju obaveza javnih zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 31. decembra 2018. godine, a koja je usvojena 25. aprila 2019. godine.