Održana 55. sjednica Vlade Republike Srpske

82
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Godišnji borački dodatak veći za pet odsto

Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2019. godinu borcima prve i druge kategorije koja je uvećana za pet odsto u odnosu na 2018. i iznosi 3,90 KM.

Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka za 2019. godinu obezbijeđeno je 10,7 miliona KM, a procjena je da će biti obuhvaćena 66.193 korisnika.

Vlada je usvojila i odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2020. godinu koja je povećana za dva odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1,68 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Budžetom za 2020. godinu za tekuće doznake za borački dodatak predviđeno je 62,9 miliona KM.

Broj korisnika mjesečnog boračkog dodatka sa stanjem na kraju 2019. godine je 77.099, a procijenjeno je da će u 2020. godini još 6.341 borac ispuniti uslove za ostvarivanje ovog prava.

Vlada Srpske donijela je danas odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2020. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Osnovica za obračun primanja za 2020. godinu povećana je za 2,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 592,96 KM.

U republičkom budžetu za 2020. godinu za lične invalidnine planirano je 71,7 miliona KM, a za porodične invalidnine 73,7 miliona KM, što ukupno iznosi 145,4 miliona KM.

Na kraju prošle godine evidentiran je 31.591 korisnik lične invalidnine i 19.458 korisnika porodične invalidnine.

Vlada je donijela i odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2020. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, a osnovica za obračun povećana je za 2,2 odsto u odnosu na 2019. godinu i iznosi 444,67 KM.

Budžetom za 2020. godinu za tekuće doznake za isplatu civilnih ličnih i porodičnih invalidnina planirano je 5,5 miliona KM, a zaključno sa krajem 2019. godine evidentirano je 1.195 korisnika lične i 1.474 korisnika porodične civilne invalidnine.

Vlada Srpske odobrila je plasman sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života putem mjesečnog novčanog primanja u iznosu od 195,74 KM.

Odobren je plasman sredstava predviđenih budžetom za 2020. godinu u iznosu većem od milion KM u svrhu unapređenja materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kojima staž osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju iznosi 15 ili više godina.

Ovo primanje imaće borci koji u 2020. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža ukoliko ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući primanja koja se ostvaruju po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i socijalne zaštite.

Borci koji su u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske ostvarili ovo primanje u 2018. i 2019. godini zadržaće to pravo.

Nastavlja se pomoć Srpske vlasnicima imovine na teritoriji FBiH

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas izvještaj o sprovođenju aktivnosti u vezi sa pružanjem besplatne stručne pravne pomoći izbjeglim i raseljenim licima koja polažu pravo na imovinu na teritoriji Federacije BiH u toku 2019. godine.

Kancelarijama za pružanje besplatne stručne pravne pomoći su se u 2019. godini obraćala izbjegla i raseljena lica sa zahtjevima za informisanje i pravnu pomoć pri rješavanju različitih imovinsko-pravnih pitanja, pa je u vezi s tim pružana pomoć zainteresovanim građanima u upravnim sporovima i parničnim i vanparničnim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima u FBiH.

Područne kancelarije za pružanje besplatne stručne pravne pomoći u Banjaluci, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Novom Sarajevu, Mrkonjić Gradu i Nevesinju tokom 2019. godine zaprimile su 641 zahtjev, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada Srpske će putem Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastaviti da u 2020. godini pruža besplatnu stručnu pravnu pomoć u kancelarijama područnih jedinica RUGIPP-a.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost za zaključivanje protokola o saradnji između Republičkog sekretarijata za raseljena lica i miracije i RUGIPP-a za 2020. godinu kojim će biti regulisano pružanje stručne pomoći izbjeglim i raseljenim licima u postupku uspostavljanja ili zamjene zemljišne knjige na teritoriji FBiH.

Vlada je zadužila RUGIPP i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije da u toku ove godine obezbijede kancelarije u okviru područnih jedinica Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Istočno Novo Sarajevo, Mrkonjić Grad i Nevesinje i pravnu pomoć angažmanom šest diplomiranih pravnika i šest administrativnih radnika za rad u ovim kancelarijama.

Vlada je donijela uredbu o kancelarijskom poslovanju kojom se uređuje kancelarijsko poslovanje republičkih organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave.

– Ova uredba je donesena 2004. godine. S obzirom na potrebu prilagođavanja kancelarijskog poslovanja elektronskom poslovanju, modernizaciju samog postupka, preciznije propisivanje načina korištenja i čuvanja elektronskih akata i elektronske arhive, pristupilo se donošenju nove uredbe – navodi se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost na plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period od 1. oktobra do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 525.250 KM, i to za Crveni krst Republike Srpske 150.000 KM, za „Iskra“ sigurnu kuću 35.000 KM i Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Srpske 340.250 KM.

Data je saglasnost na plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za isti period za grantove udruženjima od javnog interesa u iznosu od 72.875 KM.

Savezu distrofičara Republike Srpske će po tom osnovu biti raspoređeno 4.500 KM, Savezu gluvih i nagluvih 7.500 KM, a Savezu slijepih, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Srpske i Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima po 8.125 KM.

Savezu društava dobrovoljnih davalaca krvi Srpske biće raspoređeno 6.500 KM, Savezu za rijetke bolesti Banjaluka i Udruženju za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlost“ Banjaluka po 7.500 KM, a Organizaciji amputiraca UDAS Srpske 15.000 KM.

Vlada je dala saglasnost na plan utroška sredstava Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije na plan utroška sredstava za prošlu godinu u ukupnom iznosu od 536.214 KM.

Sredstva se raspoređuju sa pozicija kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica u iznosu od 95.000 KM, kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Srpsku u iznosu od 222.714 KM, kapitalni grantovi za finansiranje povratka u FBiH u iznosu od 216.500 KM i tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica u iznosu od 2.000 KM.