Vasić: Izvorni tekst Aneksa 10 – Zapad uvijek laže, i u dogovori i u papiru, svi to koriste, osim Srba

186
Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija

Piše: Rajko Vasić

Aneks 10 – izvorni tekst. Zapad uvijek laže, i u dogovori i u papiru, svi to koriste, osim Srba. To ne možemo promijeniti. Možemo prestati da se ponižavamo.

ANEKS 10 – Sporazum o sprovođenju civilnog dijela mirovnog rješenja

Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Savezna Republika Jugoslavija, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska („Strane“) sporazumjele su se kako slijedi:

Član I

Visoki predstavnik

 1. Strane su saglasne da sprovođenje civilnih aspekata mirovnog rješenja obuhvata širok spektar aktivnosti uključujući nastavak napora za pružanje humanitarne pomoći onoliko dugo koliko to bude potrebno; obnovu infrastrukture i privredni oporavak; uspostavljanje političkih i ustavnih institucija u Bosni i Hercegovini; promovisanje poštivanja ljudskih prava i povratak raseljenih lica i izbjeglica; kao i održavanje slobodnih i poštenih izbora u skladu sa rasporedom iz Aneksa 3 Opšteg okvirnog sporazuma. Značajan broj međunarodnih organizacija i agencija će biti pozvano da pruži svoju podršku.
 2. U pogledu složenosti sa kojima su suočene, Strane traže postavljanje Visokog predstavnika koji će biti imenovan u skladu s relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih naroda, kako bi pomogao Stranama u njihovim naporima da mobilizuju te, po potrebi, koordinišu aktivnostima organizacija i agencija koje su uključene u civilne aspekte mirovnog rješenja, izvršavajući dole navedene zadatke, na način na koji mu je to povjereno rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a.

Član II

Mandat i metode koordinacije i saradnje

 1. Visoki predstavnik će:
  a. Vršiti nadzor nad sprovođenjem mirovnog rješenja;
  b. Održavati bliske kontakte sa Stranama radi promovisanja njihovog potpunog poštivanja svih civilnih aspekata mirovnog rješenja i visok nivo saradnje između njih i organizacija i agencija koje učestvuju u ovim aspektima;
  c. Koordinisati aktivnostima civilnih organizacija i agencija u Bosni i Hercegovini kako bi osigurao efikasno sprovođenje civilnih aspekata mirovnog rješenja. Visoki predstavnik će poštovati njihovu autonomiju unutar njihovog područja djelovanja, dajući im, prema potrebi, opšte smjernice o uticaju njihovih aktivnosti na sprovođenje mirovnog rješenja. Od civilnih organizacija i agencija se traži da pomognu Visokom predstavniku pri izvršenju njegovih/njenih obaveza davanjem svih informacija relevantnih za njihov rad u Bosni i Hercegovini;
  d. Pomagati u rješavanju bilo kakvih poteškoća koje nastanu u vezi sa civilnim sprovođenjem, kada Visoki predstavnik prosudi da je to potrebno;
  e. Prisustvovati sastancima donatorskih organizacija, naročito o pitanjima obnove i izgradnje;
  f. Ujedinjenim narodima, Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama, Ruskoj Federaciji i drugim zainteresovanim vladama, stranama, te organizacijama podnositi periodične izvještaje o napretku u sprovođenju mirovnog sporazuma u vezi sa zadacima izloženim u ovom Sporazumu;
  g. Davati smjernice i primati izvještaje od Komesara Međunarodnih operativnih policijskih snaga, uspostavljenih u skladu sa Aneksom 11 Opšteg okvirnog sporazuma.
 2. U sprovođenju svog mandata, Visoki predstavnik saziva i predsjedava Komisijom („Zajednička civilna komisija“) u Bosni i Hercegovini. Ova Komisija će biti sastavljena od predstavnika Strana, komandanta IFOR-a ili njegovog/njenog predstavnika, te predstavnika onih civilnih organizacija i agencija čije prisustvo Visoki predstavnik smatra neophodnim.
 3. Visoki predstavnik će prema potrebi uspostavljati podređene Zajedničke civilne komisije na lokalnim nivoima u Bosni i Hercegovini.
 4. Zajednička savjetodavna komisija će se sastajati povremeno ili u skladu sa dogovorom između Visokog predstavnika i komandanta IFOR-a.
 5. Visoki predstavnik ili njegov imenovani predstavnik će održavati bliske kontakte sa komandantom IFOR-a, ili njegovim imenovanim predstavnicima, te će uspostaviti odgovarajuće sisteme veze s komandantom IFOR-a kako bi se olakšalo izvršenje njihovih obaveza.
 6. Visoki predstavnik će razmjenjivati informacije i održavati redovnu vezu sa IFOR-om, prema dogovoru sa komandantom IFOR-a, te putem komisija opisanih u ovom Članu.
 7. Visoki predstavnik će prisustvovati lično ili putem svog predstavnika na sastancima Zajedničke vojne komisije, te ponuditi savjete, naročito o pitanjima političko-vojne prirode. Predstavnici Visokog predstavnika će isto tako učestvovati u radu podređenih komisija Zajedničke vojne komisije kako je navedeno u Članu VIII (8) Aneksa 1A Opšteg okvirnog sporazuma.
 8. Visoki predstavnik može takođe osnovati druge civilne komisije unutar ili izvan Bosne i Herceovine kako bi olakšao/la sprovođenje svog mandata.
 9. Visoki predstavnik nema nikakvu nadležnost nad IFOR-om i ne može se na bilo koji način miješati u sprovođenje vojnih operacija ili lanac komande u IFOR-u.

Član III

Osoblje

 1. Visoki predstavnik će imenovati osoblje koje on/ona bude smatrao/la potrebnim, a koje će pružati pomoć u izvršenju zadataka iz ovog Sporazuma.
 2. Strane će olakšavati rad Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, uključujući pružanje odgovarajuće pomoći na zahtjev u smislu transporta, ishrane, smještaja, komunikacija i drugih kapaciteta prema uslovima jednakim onima koji se obezbjeđuju u skladu sa sporazumima koji se primjenjuju za IFOR.
 3. Visoki predstavnik će u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine uživati pravnu moć koja mu je neophodna za izvršavanje njegovih/njenih funkcija, uključujući i mandat za sklapanje ugovora, kao i za sticanje i raspolaganje nepokretnom i pokretnom imovinom.
 4. Povlastice i imunitet su usaglašeni kako slijedi:
  a. Strane daju saglasnost da kancelarija Visokog predstavnika, kao i njegove/njene prostorije, arhive i ostala imovina uživaju iste povlastice i imunitete koje u uživaju diplomatska predstavništva i njihove prostorije, arhive i ostala imovina u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.
  b. Strane daju saglasnost da Visoki predstavnik i profesionalni članovi njegovog/njenog osoblja, kao i njihove porodice uživaju iste povlastice i imunitete koje imaju diplomatski predstavnici i njihove porodice u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.
  c. Strane daju saglasnost da ostali članovi osoblja Visokog predstavnika i njihove porodice uživaju iste povlastice i imunitete koje imaju članovi administrativnog i tehničkog osoblja i njihove porodice u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

Član IV

Saradnja

Strane će u potpunosti sarađivati sa Visokim predstavnikom i njegovim/njenim osobljem, kao i s međunarodnim organizacijama i agencijama, kao što je predviđeno Članom IX Opšteg okvirnog sporazuma.

Član V

Najviša nadležnost za tumačenje

Visoki predstavnik ima najvišu nadležnost na terenu u vezi sa tumačenjem ovog Sporazuma o sprovođenju civilnog dijela mirovnog rješenja.

Član VI

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu potpisivanjem.

Za Republiku Bosnu i Hercegovinu
(potpis)
Za Republiku Hrvatsku
(potpis)
Za Saveznu Republiku
Jugoslaviju
(potpis)
Za Federaciju Bosne i Hercegovine
(potpis)
Za Republiku Srpsku
(potpis)

Moja napomena: Republika BiH se u Aneksu ne pominje, već samo BiH. Ona je nestala potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, poslužila je samo za njegovo potpisivanje.