Vlada: Najniža penzija 300 KM

7
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Najniža penzija u Republici Srpskoj od 1. januara ove godine iznosiće 300 KM, odlučila je danas Vlada Srpske.

Vlada je na sjednici donijela odluku o određivanju iznosa najniže penzije s ciljem poboljšanja materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije.

Iznosi najniže penzije od 1. januara određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar prošle godine povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno za 9,20 odsto.

Do 15 godina penzijskog staža penzija će iznositi 300,61 KM, za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina 360,76 KM, za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina 420,90 KM, za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina 481,08 KM, te za 40 godina penzijskog staža i više 601,35 KM.

Za realizaciju ove odluke Vlada Republike Srpske će obezbijediti dodatna sredstva od oko 2.900.000 KM mjesečno, odnosno oko 34.800.000 KM do kraja godine, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da se penzije ostvarene do 31. decembra prethodne godine usklađuju od 1. januara svake godine, počevši od 2013. prema procentu koji predstavlja polovinu zbira procenta promjene prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Republici u prethodnoj godini.

Vlada je danas donijela i rješenje o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike Srpske i zemljoradničkim zadrugama koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31. decembra ove godine.

Uplata doprinosa izvršiće se iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je zadužen da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike ako nema uplatilaca doprinosa, objavi javni poziv za korištenje ovih sredstava.

Mjesečno 300,61 KM za borce koji nemaju uslov za penziju

Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o odobrenju sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina koji ne ispunjavaju uslove za pravo na penziju, a imaju 15 i više godina penzijskog staža, kroz mjesečno novčano primanje za ovu godinu u iznosu 300,61 KM.

To je uvećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je ovaj vid primanja iznosio 242,55 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju se navodi da Vlada Republike Srpske od 2018. svake godine donosi odluku na osnovu koje se ovoj kategoriji boraca isplaćuje mjesečno novčano primanje koje se određuje u visini najnižeg nivoa najniže penzije.

U izvještaju o stanju u javnoj upravi uvažiti ustavne nadležnosti u BiH

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da nadležne institucije Srpske prikupe podatke i traženu dokumentaciju za procjenu stanja u javnoj upravi u Srpskoj, koju će za potrebe EU, Republike Srpske i BiH izvršiti SIGMA (zajednička inicijativa EU i Organizacije za ekonomsku sradnju i razvoj), pod uslovom da u izvještaju bude vidljivo učešće svakog upravnog nivoa vlasti u BiH, u skladu sa ustavnom nadležnošću.

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici podržala je informaciju o aktivnostima u vezi sa prikupljanjem podataka za potrebe SIGMA izvještaja procjene stanja u javnoj upravi u 2024. godini.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zaduženo je da koordiniše sve aktivnosti oko prikupljanja podataka za potrebe SIGMA izvještaja procjene stanja u javnoj upravi u 2024. godini, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

– Zadužuju se svi organi uprave i druge institucije sa nivoa Republike Srpske, u čijem su djelokrugu poslova traženi podaci, da odrede osobe odgovorne za prikupljanje podataka i o tome obavijeste Ministarstvo uprave i lokalne samouprave – navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Informacija o aktivnostima u vezi sa prioritizacijom i eventualnom revizijom Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH od 2018. do 2027. godine.

– Vlada podržava reformu javne uprave u BiH i zadužuje imenovane članove i zamjenike članova nadzornih timova za sprovođenje procesa reforme javne uprave iz Republike Srpske, da učestvuju u aktivnostima koje se odnose na proces prikupljanja podataka, prioritizaciju i eventualnu reviziju Akcionog plana za reformu javne uprave, pod uslovom da se realizacija navedenih aktivnosti sprovodi u skladu sa ustavno-pravnim uređenjem BiH i Republike Srpske – navodi se u saopštenju.

Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da, u skladu sa Odlukom o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje sve potrebne radnje sprovodi u koordinaciji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je zaduženo da o sprovedenim aktivnostima ovog procesa obavijesti Vladu Republike Srpske.

U akademsku 2023/2024. upisano 5.968 studenata

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o upisanim studentima u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini na visokoškolskim ustanovama u Srpskoj, po kojoj je upisano ukupno 5.968 studenata.

Na javnim visokoškolskim ustanovama u ovoj akademskoj godini u odnosu na prethodnu – ostvaren je veći upis na prvu godinu prvog ciklusa studija za 42 studenta (3.252 upisanih u odnosu na 3.210), a smanjen je upis na privatnim visokoškolskim ustanovama za 191 studenta (1.874 upisanih u odnosu na 2.065), saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada Republike Srpske od ukupno upisanih 3.252 studenta na prvu godinu prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, u punom iznosu finansira 2.558 studenata ili 78,65 odsto, dok 694 upisana studenta ili 21,35 odsto sami finansiraju svoje školovanje.

Vlada Republike Srpske od ukupno upisanih 650 studenata na prvu godinu drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, u punom iznosu finansira 565 studenata ili 86,92 odsto upisanih studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija, dok 85 upisanih studenata ili 13,08 odsto sami finansiraju svoje školovanje.

Javni univerziteti su na prvu godinu trećeg ciklusa studija upisali ukupno 89 studenata.

Na prijedlog Savjeta za visoko obrazovanje Republike Srpske, Vlada je donijela odluku o Mreži visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike Srpske za period 2024-2025. godina, koja sadrži podatke o postojećem stanju, o potrebi za osnivanjem novih visokoškolskih ustanova i novih studijskih programa, navodi se u saopštenju.

U ovom dokumentu dati su brojni podaci o postojećem sistemu visokog obrazovanja i o njegovom okruženju.

– Na zaključcima nastalih analizom ovih podataka, kreirana je i uspostavljena Mreža, dok svakako time nisu iscrpljene mogućnosti njihove dalje analize i traganja za odgovorima na pitanja postavljena pred donosioce budućih odluka vezanih za sistem visokog obrazovanja, ali i kao predmet pažnje istraživača, analitičara i javnosti – navodi se u saopštenju.

Odluka o Mreži visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike Srpske donosi se za period od dvije godine, odnosno za period 2024-2025. godina i objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske.

Donesen Program o obnovljivim izvorima energije

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Program o korištenju obnovljivih izvora energije kojim su definisani ciljevi Srpske do 2030. godine.

Donošenje programa je neophodno radi ispunjenja obaveze iz Zakona o obnovljivim izvorima, Ugovora o Energetskoj zajednici i nastavka funkcionisanja sistema podsticaja, a sačinjen je na osnovu procjene o mogućnosti realizacije projekata, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Program sadrži procjene očekivane bruto finalne potrošnje električne energije, energije grijanja i hlađenja i energije u transportu, zatim sektorske ciljeve, odnosno udjela energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji, grijanju i hlađenju i transportu, maksimalne ukupne instalisane kapacitete po godinama i tehnologijama i maksimalne godišnje količine planirane proizvodnje električne energije za velika i mala postrojenja, te zajednice obnovljive energije.

U saopštenju je naglašeno da je programom definisan i način utvrđivanja uslova i obima aukcija, kao i doprinosi koji se očekuju od kupaca – proizvođača električne energije.

– Povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u oblasti električne energije očekuje se, prije svega, izgradnjom hidroelektrana, solarnih elektrana i vjetroelektrana velike instalisane snage, te malih solarnih elektrana – navedeno je u saopštenju.

Programom je predviđeno i da će ostvarenju ovog cilja u sektoru grijanja i hlađenja najveći doprinos dati korištenje bio-mase i primjena toplotnih pumpi, a u transportu korištenje tečnih bio-goriva i električne energije iz obnovljivih izvora.

Zakonski osnov za donošenje ovog programa sadržan je u Zakonu o obnovljivim izvorima energije iz 2022. godine, kojim je propisano da se ciljevi Srpske o učešću energije iz obnovljivih izvora po godinama, količine predviđene za podsticaj po tehnologijama, pregled vrsta i način ostvarivanja podsticaja, kao i druga pitanja, uređuju Programom o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji donosi Vlada Srpske.