Vlada: Predviđeno povećanje boravišne takse

3
Foto: Vlada Republike Srpske/Twitter

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi kojim se povećava zakonski raspon visine boravišne takse, pri čemu odluku o njenoj visini i dalje donosi jedinica lokalne samouprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Privredne komore Srpske.

Cilj predloženih izmjena visine boravišne takse jeste da se osigura ekvivalentnost između pruženih usluga i plaćene boravišne takse, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Nacrtom zakona se predviđa i da od 1. januara naredne godine pružaoci ugostiteljskih usluga u objektima seoskog turizma postanu obveznici plaćanja boravišne takse po svakom ostvarenom noćenju.

Dosadašnjim zakonskim rješenjem ti pružaoci usluga su bili izuzeti iz sistema plaćanja boravišne takse, kako bi se u što većoj mjeri olakšao rad tih ugostitelja.

Imajući u vidu da je sve veći broj pružalaca ugostiteljskih usluga u objektima seoskog turizma i značaj ruralnog turizma kao jedne od najrazvijenijih grana turizma u Republici Srpskoj, neophodno je da se i njihov položaj izjednači sa drugim vrstama ugostiteljskih objekata, naglašeno je u saopštenju.

Nacrtom ovom akta definisano je da su pružaoci ugostiteljskih usluga u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje od 1. januara naredne godine dužni da počnu sa plaćanjem boravišne takse po svakom ostvarenom noćenju, pod istim uslovima i na isti način kao i drugi ugostitelji.

Oni bi bili obavezni da plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne takse za svaki krevet (ležaj) u ugostiteljskom objektu, odnosno objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Objedinjavanje zakona o Crvenom krstu

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta Srpske iz razloga sistematičnog objedinjavanja postojećih zakona kojim se uređuje oblast i djelovanje Crvenog krsta i usklađivanje predmetne materije sa pravnim sistemom Srpske.

Riječ je o Zakon o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta Republike Srpske i Zakon o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta i naziva Crvenog krsta Republike Srpske koji su doneseni 1994. godine, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Među razlozima za donošenje ovog zakona je i namjera da se istakne značaj pozicije Crvenog krsta Republike Srpske, koji, osim javnih ovlaštenja prenesenih od strane Republike Srpske, ima međunarodna ovlaštenja.

Međunarodna ovlaštenja ima kao dio Međunarodnog pokreta, Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca na osnovu izvora prava koja proističu iz četiri Ženevske konvencije i tri Dopunska protokola, međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima čije se odredbe odnose na zaštitu osnovnih ljudskih prava.