Predsjedništvo BiH pozdravilo inicijativu o boljoj saradnji kroz „mali Šengen“

9
Foto: SRNA

Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojilo je izvještaje Savjeta ministara u vezi sa borbom protiv pandemije virusa korona i o sprovođenju stategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023. godina, te pozdravilo inicijativu Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije da pokrenu proces bolje međusobne saradnje kroz “mali Šengen”.

Predsjedništvo je zadužilo Savjeta ministara da intenzivira aktivnosti na obezbjeđenju koordinacije epidemioloških mjera na teritoriji cijele BiH i dinamizuje komunikaciju sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama koje mogu pružiti pomoć u BiH u vezi sa suzbijanjem širenja pandemije kovid-19.

Predsjedništvo BiH je dalo odobrenje za zaključivanje Ugovora o nabavci vakcine – (Commitment agreement-commited purchase arrangement) između Savjeta ministara i Globalne alijanse za vakcine (GAVI).

Savjet ministara zadužen je da intenzivira aktivnosti koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spasavanje i obezbijedi njegovo djelovanje shodno odredbama Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH, te redovno razmatra njegov rad prema prethodno utvrđenoj planskoj dinamici, saopšteno je iz Predsjedništva.

Predsjedništvo BiH traži od Savjeta ministara da se u cjelini sprovedu sve aktivnosti predviđene strategijom suprostavljanja trgovine ljudima i da, u skladu sa svojim nadležnostima, koordiniše aktivnosti sa svim drugim nivoima vlasti u BiH i institucijama, kako bi svi nivoi vlasti i institucije u potpunosti ispunile svoje obaveze predviđene strategijom suprostavljanja trgovini ljudima.

Članovi Predsjedništva konstatovali su da pravosudni organi u BiH nisu ispunili očekivanu obavezu na procesuiranju počinilaca ovih teških krivičnih djela, te zahtijeva da bez rezerve ispune svoje obaveze koje proizlaze iz strategije suprostavljanja trgovine ljudima.

Predsjedništvo je zatražilo efektivnu primjenu važećih zakona kojim se žrtve trgovine ljudima izuzimaju od odgovornosti za krivična djela počinjena kao posljedica prisiljavanja na njih, ovo se posebno odnosi na žrtve seksualne trgovine i prisilnog prosjačenja.

Od Savjeta ministara zatraženo je da obezbijedi dovoljno sredstava za adekvatan smještaj žrtava trgovine ljudima u skladu sa Strategijom u borbi protiv trgovine ljudima i pozdravlja napore nevladinih organizacija koje pružaju svoju pomoć u zbrinjavanju žrtava trgovine ljudima.

Savjet ministara je zadužen da najmanje svaka tri mjeseca izvještava Predsjedništvo BiH o realizaciji Strategije suprotstavljanja trgovine ljudima i eventualnim problemima u njenom sprovođenju.

Na sjednici je usvojen Izvještaj Savjeta ministara u vezi sa borbom protiv ilegalne migracije i zatražilo od Savjeta ministara i Ministarstva bezbjednosti da do kraja istraju u realizaciji zaključaka sa 15. redovne sjednice Predsjedništva BiH, koja je održana 27. avgusta.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju Direkcije za evropske integracije BiH o ispunjenosti 14. prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU i zatražilo od Savjeta ministara da aktivira svoje aktivnosti u vezi Zaključka Predsjedništva BiH od 28. aprila sa 11. redovne sjednice, a koje se odnose na obaveze Savjeta ministara.

Pozdravljena je inicijativa Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije da pokrenu proces bolje međusobne saradnje kroz “mali Šengen” na osnovu Deklaraciji o “EU Četiri slobode na zapadnom Balkanu”.

Savjet ministara zadužen je da, koristeći EU RIA (Regulatory Impact Assessment), napravi cjelovitu analizu interesa i koristi koje bi BiH imala u slučaju da BiH bude, putem zvaničnog dokumenta, ponuđeno pristupanje inicijativi “mali Šengen” s posebnim osvrtom na komplementarnost ove inicijative procesu Stabilizacije i pridruživanja EU, te postojećim aktivnostima koje se provode unutar SEECP-a i RCC-a, Transportne zajednice, Cefta i važećih bilateralnih sporazuma o slobodnom kretanju ljudi, a sve u svjetlu osnaživanja regionalnog ekonomskog prostora.

Analizu iz stava 2. ovog zaključka Savjet ministara će dostaviti Predsjedništvu BiH u roku od 30 dana.